Özel Dedektiflik Nasıl Yapılmalıdır ?

Özel dedektif nasıl yapılır

ÖZEL DEDEKTİFLİK NASIL YAPILMALIDIR?

Özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır?, TCK’nın maddelerince, suç tipinde tanımlanan eylemlerin suçların nitelikli hali olarak öngörülmüştür. Buna göre nitelikli halin gerçekleşmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranında attırılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ifadesinden devletin dedektif yasaması, yürütme ve yargı faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkez ve taşra teşkilatlar ile kamu hizmeti yerine getiren yerel yönetimler ve geniş anlamda devlet aygıtının anlaşılması gerekir. Dedektiflik büroları veya kurumu niteliği olmayan özel kurum ve şirketler ile dernek ve vakıflara ait dedektif sistemlerine karşı bu eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu nitelikli halin uygulanmaması gerekir.

TCK’nın maddesinde düzenlenen benzer suç tipinde, özel dedektiflik ekibiyle ortaya çıkartılacak olan benzer suç tipinde, sistemin işlemesinin engellenmesi eyleminin geçici olması ve sistemin bir kişisel çıkar teşkil etmesi durumlarında yasada belirtilmemesi ve bu konuda bir ayrım yapılmaması öğretide eleştirilmiştir. Özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır?, gerçekten de kişisel bilgilerin işlenmesinin veya geçici olarak engellenmesi nedeniyle ortaya çıkacak zararlar vardır.

Dedektif sistemi

Bu nedenle özel dedektif sisteminin işlemesine engel olunması nedeniyle ortaya çıkan önemsiz ve kısa sürede giderilebilecek zararlarla gerçek anlamda ciddi zararlar arasında yarım yapılmasının gerektiği ileri sürülmüştür. İşte 244. maddenin 3. fıkrasında yer alan bu düzenlemeyle söz konusu eleştirilere kısmen de olsa karşılık verilmiş ve özel dedektiflik suçları açısından var olan bir eksiklik giderilmiştir.

Gerçekten de ülkemizde kamusal hizmetlerin ve alt yapı hizmetlerinin büyük bir kısmının yerine getirilmesini kamu kurum ve kuruluşları sağlamaktadır, benzer şekilde özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır?; emniyet kurumları da tüm sistemin işleyişine ilişkili olduklarından, kamu kurumları çalışmalarını kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirmektedir. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla dedektiflik kurumları tamamen sistemlerin üzerinde her türlü işlemlerini yapmakta ve hizmetlerini kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmektedirler. Bu kuruluşların özel dedektiflik sistemlerinde meydana gelecek bir sorun, kesinti veya bozukluk ya da bunların dedektiflik sistemlerinde yer alan verilerin bozulması, erişilmez kılınması veya değiştirilmesi yalnızca bu kurumlar ya da bankaların kendisi açısından değil, hizmet verdikleri kesimler ve dolayısıyla toplumun büyük bir kısmı açısından da büyük sorunların meydana gelmesine yol açacaktır.

Suçun işlenmesi

Bu nedenle özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır? sorusunda, suçun nitelikli haline bu şekilde yer verilmiş ve bize göre son derece yerinde bir düzenleme yapılmıştır. Ancak öğretide haklı olarak belirtildiği üzere, yukarıda sayılanların yanı sıra ve ayrıca kamu görevlisinin ya da banka ve kredi kurumunun görevlisinin bu suçu işlenmesinin cezayı arttıran nitelikli hal olarak düzenlenmesi daha yerinde bir düzenleme olacaktır. Çünkü dedektiflik kişileri söz konusu kurumların içerisinde görev yaptıkları için, dışarıdan müdahalede bulunmak isteyen bir kişiye nazaran bu sistemlere çok daha kolaylıkla zarar verebilirler ve kendilerine duyulan güveni de ihlal edebilirler.

Yukarıda suçun işlenmesi hakkında düzenlenen özel dedektiflik bilgileri, suçun nitelikli hallerinde aynı başlık altında yapmış olduğumuz açıklamalar bu nitelikli hal açısından aynen geçerlidir.